Former Faculty Members

Name

Service Period

Atul Ch. Dutta

1927-1954

Dinesh Chandra Mukherjee

1941-1945

Arun Kumar Sinha

1941-42

Dr. (Ms.) Kamala Roy

1941-1969

Amiya Kumar Adhikary

1943

Kantilal Choudhury

1943

Dr. Debabrata Chatterjee

1943-1945

Ms. Bina Dutta

1945-1953

Dr. Prafulla Ch. Sarma

1946-1948

Hemendra Kr. Nath

1949

Dr. (Ms.) Parukutty Barua

1949-1974

Ms. Bina Dutta

1944-1949

Dr. Pramatha Kr. Choudhury

1948-1964

Prabhat Ch. Das          

1951-1965

Khageswar Chetia

1951-1968

Ananta Kr. Dutta

1952-1973

Capt. Mahim Ch. Talukdar

1952-1957; 1961-1963

Ranjan Goswami

1952-1955

Dr. Sailajananda Ch. Bharali

1954-1970

Nagen Ch. Goswami

1955-1973

Dr. (Ms.) Renuprabha M. Bordoloi

1956-1989

Dr. Madhab Ch. Das

 

Dr. Hitendra Kr. Barua

 

Dr. Champaklal Baishya

1960-1961

Rajen Goswami

 

Gulenur Rahman

 

Ms. Bimala Deka

 

Dr. Chandra Mohan Sarma

1963-1964

Kusa Ram Das

1963-1981

Dr. Sachindra Kr. Borthakur

1982-1985

Debendra Nath Dutta

1949-1984

Ms. Uma Rani Bharali

1991-1997

Chandra Kanta Barua

1964-1998

Ms. Preeti Kakati

1966-1998

Dr. Ranjit Nath Bhattacharjee

1969-2000

Dr. Pabitra Kr. Patowary

1970-2001

Dr. (Ms.) Aparna Buzarbarua

1969-2003

Dr. Deba Kumar Bordoloi

1973-2006

Dr BHarati Sharma

 

Dr. (Ms.) Manju Rani Devi

1981-2011

Dr. (Ms.) Purnima Devi

1981-2014

Dr. Sachindra Kr. Borthakur

1982-1985

Dr. (Ms.) Ratna Chakraborty Prasad

1983-2000

Dr. Tarun Ch. Sarma

1983-2006

Ms. Uma Rani Bharali

1991-1997