Former Faculty Members

Former Faculty Members :

Name Service Period
Banshidhar Das 1954-1973

Nilim Baruah

 
Nanidhar Kalita 1955-1975
Jyotish Ch. Sarma Baruah 1958-1991
Jishnu Dutta 1964-1998
Biswajit Chakravarty 1969-1994
Abdul Mannan 1974
Ms. Kamala Choudhury 1976-2011
Haren Borah 1977-1980
Purabi Das  
Ms. Rajita Rajkumari 1982-2011
Hiranya Borah 1985
Dr. (Ms.) Ruby Gohain 1986-2007
Indreswar Talukdar 1986-2010
Dr. Pradip Bhuyan 1992-1995
Dr. Amit Choudhury 1995-1996